ലേസർ കൊത്തുപണി, വൃത്തിയാക്കൽ, വെൽഡിംഗ്, അടയാളപ്പെടുത്തൽ യന്ത്രങ്ങൾ

ഒരു ഉദ്ധരണി എടുക്കൂവിമാനം
ഡോട്ട് പീൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ
അന്വേഷണം_img